การปลอดภาษี

Donpen image

บริการยกเว้นภาษี
เกี่ยวกับรายการยกเว้นภาษี
ดองกิโฮเต้มีเครื่องสำอาง อาหาร ยา และอื่นๆ ให้เลือกมากมาย โปรดแวะที่ ดองกิโฮเต้ และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง
การยกเว้นภาษี
เป็นระบบที่ช่วยให้ลูกค้าที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่นำกลับมาเป็นของที่ระลึก
กฎระเบียบปลอดภาษี
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ Tax Free
 • ลูกค้าชาวต่างชาติิ

  ・คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตลงจอด
  ・ลูกค้าที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ไม่มีถิ่นที่อยู่) มีสิทธิ์
  ・ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น *ตราประทับอนุญาตลงจอดไม่ใช่ ""การเข้าใหม่""
  ・ต้องอยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยมีสถานภาพการพำนักที่ได้รับการยกเว้นภาษี

 • ลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่อยู่ต่างประเทศ

  ・คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ของคุณ *ลูกค้าที่ไม่มีตราประทับส่งคืนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าพวกเขาไม่มีถิ่นที่อยู่
  ・ผู้ที่สามารถยืนยันได้ว่าตนอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 2 ปีด้วยเอกสารหลักฐาน (ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ฉบับจริงหรือสำเนาป้ายทะเบียนครอบครัวฉบับจริง)
  ・เอกสารต้องสร้างขึ้นหลังจาก 6 เดือนก่อนวันที่ส่งคืน (ประทับตราส่งคืน)
  ・ผู้ที่ตรงตามข้างต้นและได้กลับมาญี่ปุ่นชั่วคราวเพื่อทำงานหรือพักผ่อน และระยะเวลาพำนักน้อยกว่า 6 เดือน
  ใบรับรองถิ่นที่อยู่ต้องมี "วันที่ตั้งภูมิลำเนา (หรือถิ่นที่อยู่)" และ "ที่ตั้งของภูมิลำเนาถาวร"
  สำเนาประวัติที่อยู่ที่แนบมากับทะเบียนครอบครัวต้องมี “ที่ตั้งของภูมิลำเนาถาวร”

 • โปรดดูเว็บไซต์ของ Japan Tourism Agency สำหรับรายละเอียดของผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี

  <รายการสถานภาพการพำนักที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษี>
  https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001577553.pdf
  ที่มา: หน้าแรกของ Japan Tourism Agency

  *ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นโดยมีใบอนุญาตลงจอด (ใบอนุญาตลงจอดสำหรับการท่องเที่ยวทางเรือ ฯลฯ) ยังคงมีสิทธิ์
  สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ Japan Tourism Agency
  https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
ได้รับสิทธิ

ผู้ที่ไม่ได้พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นถาวร คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน

แพคใส่ถุง

หลังจากที่ทำการคืนภาษีเรียบร้อยแล้วสินค้าจะถูกแพคใส่ถุงซึ่งไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะนำออกจากประเทศญี่ปุ่น

จำนวนวงเงินที่ยกเว้นภาษีได้

5000 เยนขึ้นไป (หรือ 5,500 เยน ในราคารวมภาษี) จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี (ในกรณีที่ใช้คูปอง จะต้องเป็นราคาที่หักแล้วหลังใช้คูปอง)

 • 【สินค้าที่อยู่ในประเภทอุปโภคบริโภค】

  ・จำเป็นต้องแพคด้วยถุงสำหรับสินค้ายกเว้นภาษี
  ・ไม่สามารถเปิดหีบห่อหรือนำออกมาใช้งานได้ภายในประเทศญี่ปุ่น หากหีบห่อถูกเปิดหรือมีการใช้งาน จะถูกเรียกเก็บภาษีขาออก
  ・ภายในหนึ่งวัน ท่านสามารถซื้อสินค้ายอดระหว่าง 5,000 -500,000 เยน (หรือ5,500~550,000เยนในราคารวมภาษี) ได้ต่อหนึ่งร้าน

 • 【สินค้าที่อยู่ในประเภททั่วไป】

  ・ไม่จำเป็นต้องแพคด้วยถุงสำหรับสินค้ายกเว้นภาษี
  ・เปิดและใช้ภายในประเทศญี่ปุ่นได้
  ・สินค้าดังกล่าวจะต้องนำออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือน นับจากวันเข้าประเทศ

บริการยกเว้นภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ทำงาน ณ สถานทูตต่างประเทศ
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
สำหรับผู้ที่ทำงานในสำนักงานภายในประเทศญี่ปุ่นโดยจะต้องถือบัตรปลอดภาษี
บัตรปลอดภาษี 【รายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีได้】สินค้าและบริการทั่วไป ที่ร่วมรายการ
【จำนวนยอดเงินชำระสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี】อยู่ในขอบเขตที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือตามกำหนดยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
ขั้นตอนการยกเว้นภาษี แสดงบัตรปลอดภาษีและบัตรประชาชน
 • 1) แสดงหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตลงจอดของคุณ
 • 2) ตัวแทนไม่สามารถซื้อสินค้าหลายรายการและบรรจุแยกกันได้ เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าเท่านั้นที่สามารถทำขั้นตอนการยกเว้นภาษีได้ เมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศ คุณจะต้องแสดงสินค้าที่ซื้อ ดังนั้นหากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างสินค้าที่ซื้อและใบเสร็จ ศุลกากรจะเก็บภาษีการบริโภค
 • 3) เมื่อใช้บัตรเครดิต, UnionPay, majica card ฯลฯ จะไม่สามารถใช้ได้เว้นแต่ชื่อบนหนังสือเดินทางจะเหมือนกัน
 • 4) ไม่สามารถซื้อเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อขาย (ไม่สามารถออกใบเสร็จได้)
 • 5) มีสินค้าจำพวกของเน่าเสียง่าย แอลกอฮอล์ และของเหลวที่ไม่สามารถนำกลับบ้านได้เนื่องจากกฎระเบียบในแต่ละประเทศ
 • 6) ใบอนุญาตลงจอดของลูกเรือหลายใบไม่สามารถขายแบบปลอดภาษีได้
 • 7) ขั้นตอนการยกเว้นภาษีใช้ได้เฉพาะในวันที่ซื้อและที่ร้านค้าที่ทำการซื้อเท่านั้น
 • 8) บุคลากรทางทหารของสหรัฐอเมริกาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อนำสินค้าที่ซื้อปลอดภาษีออกนอกประเทศ โปรดแสดงหนังสือเดินทางของคุณ ฯลฯ และสินค้าที่ซื้อต่อศุลกากรเมื่อคุณออกจากประเทศญี่ปุ่น หากคุณไม่มีสินค้าปลอดภาษีติดตัวเมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศ ศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีการบริโภค
 • 9) ลูกเรือชาวญี่ปุ่นไม่สามารถยกเว้นภาษีได้ เนื่องจากไม่มีตราประทับส่งคืน
Don Quijote Tax-free ShoppingDon Quijote Tax-free Shopping
เปิดบริการจนถึงดึก!

บางสาขาเปิดบริการ 24 ชม.

สินค้าขายดีจะมีคำอธิบายภาษาต่างประเทศ

สินค้าขายดีจะมีการจัดทำภาษาต่างประเทศเพื่ออธิบายรายละเอียดสินค้า※แต่ละสาขาจะมีการจัดคำอธิบายภาษาต่างประเทศต่างกันตามความเหมาะสม

บริการเว็บไซด์สั่งจองสินค้าบริการเว็บไซด์สั่งจองสินค้า
หากลูกค้าชาวต่างชาติที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องการช็อปปิ้งนั้น สามารถสั่งสินค้าผ่านEC(Electronic Commerce)และรับสินค้าโดยบริการขนส่งข้ามประเทศ
เว็บไซด์
Benefits for the customerสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ
ไม่สามารถหาวันหยุดเพื่อจะมาญี่ปุ่นได้?
จะช้อปปิ้งออนไลน์ก็กลัวของปลอม?
สำหรับท่านที่กำลังกังวลกับปัญหาเหล่านี้ เว็บไซต์ขายของออนไลน์ของดองกิโฮเต้ มาให้บริการคุณถึงที่แล้ว!

สินค้าคุณภาพในราคาประทับใจ! ส่งตรงจากญี่ปุ่น!


ไม่มีค่าหิ้ว! ช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ในราคาที่สมเหตุสมผล!


โอกาสอันดีในการยกเว้นภาษี ถูกกว่ามาซื้อที่ร้านในญี่ปุ่นทั่วไป!


สามารถสั่งซื้อสินค้าพร้อมกับเพื่อนหรือครอบครัวในครั้งเดียว ประหยัดค่าจัดส่งได้อีก!

Page top

Copyright(c)1998-2024 Don Quijote Co.,Ltd.
All rights reserved.